Registreer Wachtwoord vergeten

Algemene Voorwaarden

1) Inhoud website

112Pleziervaart, heeft de website met de grootste mogelijke zorg samengesteld. Alle informatie welke op de website wordt aangeboden heeft als doelstelling u als bezoeker te informeren over de app die in de stores aangeboden wordt. 112Pleziervaart doet zijn uiterste best om te zorgen dat de verstrekte informatie en het aanbod van relevante content volledig en correct zijn.

2) Privacy

De wettelijke voorschriften met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, zoals vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens, worden door 112Pleziervaart nageleefd. Er zullen geen gegevens aan derden worden verstrekt waarbij de privacy van de bezoeker in het geding komt.

3) Onderhoud

112Pleziervaart behoudt zich het recht voor de website tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering van de website en/of webservers. 112Pleziervaart zal wegens zodanige buitengebruikstelling van de website /advertentieruimte nimmer tot enige schade jegens gebruiker gehouden worden.

4) Beveiliging

112Pleziervaart behoudt zich het recht voor de website tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering van de website en/of webservers. 112Pleziervaart zal wegens zodanige buitengebruikstelling van de website /advertentieruimte nimmer tot enige schade jegens gebruiker gehouden worden.

5) Verwijzingen-links

112Pleziervaart kan hyperlinks of verwijzingen naar andere websites die buiten het domein van 112Pleziervaart liggen bevatten. Deze links staan op 112Pleziervaart vermeld als service voor de bezoeker van deze site.

6) Verantwoordelijk.

112Pleziervaart is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud van websites en/of apps waarnaar verwezen wordt. 112Pleziervaart kan niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden voor; de inhoud van deze pagina’s van derden, voor de privacybescherming op deze websites, voor de diensten die hierop eventueel worden aangeboden of voor schade of verlies veroorzaakt door het gebruiken van de externe links.

7) kopiëren – Copyright

Het is verboden zonder toestemming van 112Pleziervaart teksten, beeld en film materiaal voor commerciëlen doeleinden te gebruiken. Voor alle kopieën geldt dat ze UITSLUITEND voor eigen gebruik gemaakt mogen worden. Weggeven, uitlenen en verkopen van is niet toegestaan.

8) Vrijwaring

U vrijwaart 112Pleziervaart volledig voor alle mogelijke claims van uzelf en derden op enige wijze voortvloeiende uit en/of verband houdende met een overeenkomst die u sluit door gebruikmaking van 112Pleziervaart website en/of app. Het gebruik maken van informatie verkregen via 112Pleziervaart is voor eigen risico;

9) Aansprakelijkheid Website

9.1. 112Pleziervaart kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten in adressen van websites of domeinnamen op deze site. Door de bezoeker van de 112Pleziervaart website, noch door derden, kan nooit enig recht of enige aanspraak aan dit bezoek en/of de op onze site gepresenteerde informatie ontleend worden. Een bezoek aan onze site, het downloaden en/of opslaan van informatie, doet geen enkele rechtsverhouding, hoe dan ook genaamd, ontstaan.

9.2. 112Pleziervaart aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan uit het bezoeken van 112Pleziervaart of voor enige schade ontstaan uit verleende diensten, aangeboden of verwezen content. 112Pleziervaart kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige onvolledige of onjuiste informatie die middels deze website gevonden wordt.

10) Aansprakelijkheid Mobiele App

10.1. In geen geval zal 112Pleziervaart aansprakelijk zijn voor enige directe, indirecte, speciale, punitieve, morele of gevolgschade of schade van welke aard ook die kan ontstaan door uw gebruik of toegang tot de Applicatie, met inbegrip van gederfde winst of dergelijke, al dan niet vanuit het oogpunt van de partijen, hetzij op basis van contractbreuk, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), productaansprakelijkheid of anderszins.

10.2. 112Pleziervaart is niet aansprakelijk voor enige schade of wijziging van uw apparatuur, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, computer apparatuur, handheld-apparaat of mobiele telefoons, als gevolg van de installatie of het gebruik van de Applicatie.

10.3. Niets in deze App-voorwaarden zal 112Pleziervaart aansprakelijkheid uitsluiten of beperken voor overlijden of persoonlijk letsel door nalatigheid of voor fraude of frauduleuze onjuiste voorstelling van zaken of enige andere aansprakelijkheid die niet kan worden uitgesloten of beperkt onder het toepasselijk recht.